DELF (Diplôme d'études en langue française)

Jest to międzynarodowy certyfikat językowy, ustanowiony przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, oficjalnie potwierdzający znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest językiem ojczystym.

Egzaminy przeprowadzają ośrodki Alliance Française na całym świecie. W Polsce ośrodki egzaminacyjne znajdują się w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Rybniku, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu, centrala zaś w Instytucie Francuskim w Warszawie.

Certyfikat można zdawać na jednym z czterech poziomów, zgodnych z zaleceniami przyjętymi przez Radę Europy, tj. na poziomach:
A1 i A2 - poziom podstawowy
B1 i B2 - poziom samodzielności

Poziomy C1 i C2 - (tj. poziom biegłości) zarezerwowane są dla wyższego certyfikatu, tj. certyfikatu DALF (Diplôme approfondi de langue française).

Każdy z sześciu poziomów certyfikatów (włącznie z C1 oraz C2) jest dostosowany do skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Więcej informacji na temat tego systemu na stronie http://www.alte.org.

Poziomy certyfikatów są od siebie niezależne - kandydat może zdawać egzamin na dowolnym poziomie, bez względu na dotychczas posiadane certyfikaty. Można zatem zdawać na najwyższy poziom nie posiadając certyfikatów z poziomów niższych.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Centre international d'études pédagogiqueshttp://www.ciep.fr.

 

 

DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Certyfikat ten jest jednym z dwóch, obok DELF, dyplomów ustanowionych przez francuskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, oficjalnie potwierdzającym znajomość języka francuskiego przez osoby, dla których język ten nie jest językiem ojczystym.

DALF można zdawać na jednym z dwóch poziomów C1 i C2 - (tj. poziom biegłości językowej). Oba poziomy są dostosowane do skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Egzamin DALF (zarówno poziom C1, jak i C2) można zdawać w jednej z dwóch wybranych dziedzin(domaines) tj. nauki humanistyczne (lettres et sciences humaines) lub nauki ścisłe (sciences).

Podczas egzaminu kandydat ma do czynienia z różnego rodzaju dokumentami, które mogą pochodzić z prasy (codziennej, specjalistycznej itd.), radia, internetu, dzieł literackich itp.

DALF C1 - przebieg egzaminu:

Egzamin trwa 4 godz. i składa się z 4 części. Łącznie można uzyskać 100 punktów. Aby otrzymać dyplom, należy uzyskać minimum 50 punktów, przy czym nie mniej niż 5 z każdej części.

Rozumienie ze słuchu (compréhension de l'oral) - ok. 40 min. Kandydat dwukrotnie wysłuchuje nagrania o długości ok. 8 min. i udziela pisemnych odpowiedzi na pytania. Następnie jednokrotnie wysłuchuje kilku krótkich nagrań i także odpowiada na zadane pytania.

Rozumienie tekstu czytanego (compréhension des écrits) - 50 min. Osoba egzaminowana otrzymuje tekst z pytaniami.

Wypowiedź pisemna (production écrite) - 2,5 godz. Kandydat ma do napisania dwa teksty: syntezę i tekst argumentacyjny. Syntezę wykonuje na podstawie kilku tekstów o łącznej długości ok. 1 000 słów. Synteza powinna liczyć 220 słów (z marginesem błędu +/- 10%). Tematyka tekstu argumentacyjnego jest powiązana z tematyką dokumentów, wykorzystanych do napisania syntezy. Łączna długość tekstu argumentacyjnego to 250 słów (+/- 10%).

Wypowiedź ustna (production orale) - 1 godz. przygotowania + 30 min. egzaminu.

Wypowiedź (tzw. exposé), przygotowana jest przez kandydata na podstawie różnych dokumentów. Po niej następuje rozmowa z komisją.

DALF C2 - przebieg egzaminu:

Egzamin trwa łącznie 3,5 godz. i składa się z 2 części. Łącznie można uzyskać 100 punktów.

Rozumienie ze słuchu i wypowiedź ustna (compréhension et production orales) - 1 godz. przygotowania + 30 min. egzaminu. Kandydat dwukrotnie wysłuchuje nagrania o długości ok. 4-10 min., podczas którego może robić notatki. Po wysłuchaniu ma 1 godz. na przygotowanie się do rozmowy z komisją, podczas której przedstawia tzw. compte-rendu z wysłuchanego nagrania i własną wypowiedź, będącą rozwinięciem idei i problematyki zawartych w nagraniu. Po tej części następuje rozmowa z jury.

Rozumienie i wypowiedź pisemna (compréhension et production écrites) - 3,5 godz. Kandydat otrzymuje kilka tekstów, liczących łącznie około 2 000 słów. Na ich podstawie pisze własną wypowiedź (np. artykuł).

 

TEF (Test d'Evaluation en Français)

TEF jest testem określającym poziom zaawansowania z języka francuskiego, przeprowadzanym przez Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (C.C.I.P.). Nie jest przy tym ani dyplomem ani świadectwem, sprawdza jedynie poziom znajomości języka w danym momencie (dlatego często zdaje się TEF dla udokumentowania poziomu francuskiego dla pracodawcy, szkoły wyższej czy innych instytucji w różnych celach, zwłaszcza rekrutacyjnych).

TEF sprawdza umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz znajomość struktur i słownictwa. Kandydaci rozwiązują 150 zadań (w formie testu wyboru). Ta część TEF trwa 2 godziny i 30 min.

Dodatkowo TEF przewiduje 2 opcjonalne zadania: wypowiedź na piśmie oraz wypowiedź ustną.

Wyniki z testu podawane są w formie ilości zdobytych punktów.

 

Login Form